روشهاي دوبعدي تشخيص اشياء

روشهاي دوبعدي تشخيص اشياء

مقدمه تشخيص اشيائ دو بعدي در بسياري از كاربردهاي بينايي ماشين ( كامپيوتر ) بويژه جهت وظايف بازرسي و كنترل كيفيت صنعتي ( كه اغلب با مقايسه تصوير شئ با مدل شئ صورت مي گيرد ) مورد استفاده قرار مي گيرد. مدل هاي سه بعدي تشخيص اشيا هم هزينه و هم صرف وقت بيشتري را مي طلبند...
بررسی روش های ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی

بررسی روش های ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی

مقدمه نقش حمل و نقل از دير باز به عنوان يكي از اهرمهاي مهم در فرآيند رشد و توسـعه اقتـصادي هـركشور شناخته شده است. به نظر اكثر اقتصاددانان دنيا در تمامي جوامع كنوني، اعم از پيـشرفته، درحال توسعه و كم توسعه يافته نياز به تسهيلات حمل ونقل، جهت رشد و توسعه اقتصادي،...