روشهای دوبعدی تشخیص اشیاء

روشهای دوبعدی تشخیص اشیاء

مقدمه تشخیص اشیائ دو بعدی در بسیاری از کاربردهای بینایی ماشین ( کامپیوتر ) بویژه جهت وظایف بازرسی و کنترل کیفیت صنعتی ( که اغلب با مقایسه تصویر شئ با مدل شئ صورت می گیرد ) مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های سه بعدی تشخیص اشیا هم هزینه و هم صرف وقت بیشتری را می طلبند...
بررسی روش های ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی

بررسی روش های ارزیابی سیستم حمل و نقل همگانی

مقدمه نقش حمل و نقل از دیر باز به عنوان یکی از اهرمهای مهم در فرآیند رشد و توسـعه اقتـصادی هـرکشور شناخته شده است. به نظر اکثر اقتصاددانان دنیا در تمامی جوامع کنونی، اعم از پیـشرفته، درحال توسعه و کم توسعه یافته نیاز به تسهیلات حمل ونقل، جهت رشد و توسعه اقتصادی،...