تحليل ريسك در طراحي و ارزيابي فني و اقتصادي بزرگراهها

مقدمه: آناليز هزينه چرخه عمر(LCCA) ،يك تكنيك لازم الاجرا است كه اصول جاافتاده تحليل اقتصادي را براي ارزيابي اجراي درازمدت آلترناتيوهاي قابل مقايسه سرمايه گذاري در پروژه هاي راهسازي(جاده دوخطه، بزرگراه يا آزادراه)به كار مي گيرد.پروسه LCCA، با جمع بندي تعادل پولي نزول...