تحلیل ریسک در طراحی و ارزیابی فنی و اقتصادی بزرگراهها

مقدمه: آنالیز هزینه چرخه عمر(LCCA) ،یک تکنیک لازم الاجرا است که اصول جاافتاده تحلیل اقتصادی را برای ارزیابی اجرای درازمدت آلترناتیوهای قابل مقایسه سرمایه گذاری در پروژه های راهسازی(جاده دوخطه، بزرگراه یا آزادراه)به کار می گیرد.پروسه LCCA، با جمع بندی تعادل پولی نزول...