ارزيابي فني واقتصادي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند شهري

ارزيابي فني واقتصادي سيستم هاي حمل و نقل هوشمند شهري

مقدمه: از اساسي ترين پيشنيازهاي افزايش سطح رفاه اجتماعي و توسعه صنعت در هر كشور وجود حمل و نقل روان و ايمن است. بنابر اين يكي از اولين نمادهاي ارزيابي كيفيت زندگي شهروندان يك كشور وضعيت حمل و نقل آن است. هم اكنون در بسياري ازكشورها، مشكلات حمل و نقل و ترافيك به يكي از...