ارزیابی فنی واقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری

ارزیابی فنی واقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری

مقدمه: از اساسی ترین پیشنیازهای افزایش سطح رفاه اجتماعی و توسعه صنعت در هر کشور وجود حمل و نقل روان و ایمن است. بنابر این یکی از اولین نمادهای ارزیابی کیفیت زندگی شهروندان یک کشور وضعیت حمل و نقل آن است. هم اکنون در بسیاری ازکشورها، مشکلات حمل و نقل و ترافیک به یکی از...