بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

بررسی آنالیز پیامد تانک آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه

مقدمه همه ساله به علت عدم توجه به نکات، مقررات و دستورالعمل های مربوط به ایمنی و بازبینیهای به موقع شاهد حوادثی در برخی از نقاط مختلف دنیا چه از بعد مالی، جانی و یا هر دو هستیم. در این میان شاید بزرگترین خسارات تاکنون گریبان گیر صنایع به خصوص صنایع شیمیایی بوده که از...
بررسی حوادث و عواقب آن در مجتمع های پتروشیمی

بررسی حوادث و عواقب آن در مجتمع های پتروشیمی

مقدمه زندگی در جهان امن و عاری از خطر همواره آرزوی همه انسانها بوده است و توجه به ایمنی بصورت تلاش برای بقاء در نهاد بشر وجود داشته است. بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و سطح رفاه خود بوده و در این راه با ایجاد تغییر در طبیعت کوشیده تا منابع آنرا در خدمت خود...