بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه

بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه

مقدمه همه ساله به علت عدم توجه به نكات، مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به ايمني و بازبينيهاي به موقع شاهد حوادثي در برخي از نقاط مختلف دنيا چه از بعد مالي، جاني و يا هر دو هستيم. در اين ميان شايد بزرگترين خسارات تاكنون گريبان گير صنايع به خصوص صنايع شيميايي بوده كه از...
بررسی حوادث و عواقب آن در مجتمع های پتروشیمی

بررسی حوادث و عواقب آن در مجتمع های پتروشیمی

مقدمه زندگي در جهان امن و عاري از خطر همواره آرزوي همه انسانها بوده است و توجه به ايمني بصورت تلاش براي بقاء در نهاد بشر وجود داشته است. بشر همواره در تلاش براي بهبود زندگي و سطح رفاه خود بوده و در اين راه با ايجاد تغيير در طبيعت كوشيده تا منابع آنرا در خدمت خود...