انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی

مقدمه کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران ازویژگی های اقتصادی مناسبی برخوردار است ومی بایست علاوه برتلاش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر برمنابع تامین داخلی متکی باشند.این منابع که سرچشمه گرفته ازپس انداز ملی است می بایست بااتخاذ سیاست های مناسب پولی و تجهیز بازار...