مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق مسئولیت های سازمان در قبال ذینفعان (جامعه، محیط زیست، سهامداران، مشتریان،….) یکی از مباحث مهم و اساسی در حوزه کسب و کار در دوره ی حاضر به شمار می رود. در کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیاری از مصرف کنندگان توجه خود را به...