رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام در بورس تهران

رابطه بین حجم مبادلات غیر عادی و ارزش سهام در بورس تهران

فهرست مطالب فصـل اول: کلیـّات تحقیـق بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند هرچند اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و...