بررسی نگرش دبيران دوره متوسطه نظری در خصوص نظام ارزشيابی موجود و ارائه راهكارهای پيشنهادی

بررسی نگرش دبيران دوره متوسطه نظری در خصوص نظام ارزشيابی موجود و ارائه راهكارهای پيشنهادی

چکیده این تحقیق با هدف بررسی نگرش دبیران اموزش متوسطه مدارس دولتی شهرستان تبریز در مورد نظام ارزشیابی موجود و ارائه راهکارهای پیشنهادی در سال 1387 و با استفاده از روش تحقیق توصیفی –پیمایشی انجام گرفته است .جامعه اماری پژوهش شامل 2716 نفر بوده که طبق جدول مورگان...