شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس اساتید با تاکید بر آموزش مهندسی

چکیده هدف این تحقیق شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استاد با تاکید بر اموزش مهندسی عمران و همچنین تعیین دیدگاههای دانشجویان واساتید نسبت به معیارهای ارزیابی عملکرد اساتید در نظام ارزیابی بوده است معیار های ارزیابی عملکرد شامل شاخص های معیار های بررسی طرح درس...