بررسی میزان آشنایی و استفاده از مدیریت استراتژیک دربین مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش

بررسی میزان آشنایی و استفاده از مدیریت استراتژیک دربین مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش

چکیده بررسی ادبیات آموزش و پرورش نشانگر ضرورت روز افزون وجود نگرش جامع، بلند مدت و استراژیک (راهبردی) در برنامه ریزی و مدیریت مراکز آموزشی و آموزشگاهی است که در رأس آن مدیران حوزه ی ستادی وزارت آموزش و پرورش متولیاِِِِِِن اصلی این امر خطیر هستند. امروزه برنامه ریزان...