بررسی تطبیقی نحوه گزینش، آموزش، نگه داری و ارزش یابی معلمان در ایران و کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائه راه کارهای مناسب برای بهبود نظام آموزشی ایران

بررسی تطبیقی نحوه گزینش، آموزش، نگه داری و ارزش یابی معلمان در ایران و کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، مصر و هند به منظور ارائه راه کارهای مناسب برای بهبود نظام آموزشی ایران

چکیده این پژوهش برای آگاهی از تجربیات جهانی و شناسایی نوآوری نظام های آموزشی در زمینه تربیت معلم انجام شده است و هدف آن مقایسه نحوه جذ، آموزش، نگهداری و ارزش یابی در نظام تربیت معلم کشور آمریکا، انگلیس ، ژاپن، مصر و هند با ایران به منظور ارائه پیشنهادهای کاربردی مناسب...
بررسی انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران (نمونه موردی مدارس ابتدائی)

بررسی انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران (نمونه موردی مدارس ابتدائی)

چکیده پژوهش حاضر، تحقیقی پیرامون انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در مدارس پسرانه دولتی ابتدایی در شهر تهران بود. هدف اصلی این مطالعه شناسایی انتظارات معلمان و مقایسه آن با عملکرد نظارت و راهنمایی مدیران در قالب پنج کارکرد رشد حرفه ای...