ارتینگ

ارتینگ

مقدمه انرژی الکتریکی یکی از ارزشمند ترین و مرغوب ترین انواع انرژی است چرا که به آسانی قابل کنترل و انتقال است و به آسانی به انواع انرژی های دیگر مورد نیاز قابل تبدیل است و آلودگی زیست محیطی ندارد و امروزه پرکاربردترین انرژی بشمار می آید، علی رغم همه این محاسن انرژی...