تئوري انفجار و تأثير گل گذاري بر عملكرد چالها و آثار منفي گل گذاري نا مناسب

تئوري انفجار و تأثير گل گذاري بر عملكرد چالها و آثار منفي گل گذاري نا مناسب

مقدمه آتشكاري اولين و بهترين گام پروسه توليد در معدن است كه خردشوندگي تـورم و جابجـايي وهندسه مناسب تل انفجاري و جلوگيري از صدمات و ضايعات از نتايج قابل انتظـار ايـن پروسـهمي باشد يكي از اركان طراحي الگوي انفجار كه در اين اهداف نقش بـسيار مهمـي دارد ، گـلگذاري چالهاي...