تئوری انفجار و تأثیر گل گذاری بر عملکرد چالها و آثار منفی گل گذاری نا مناسب

تئوری انفجار و تأثیر گل گذاری بر عملکرد چالها و آثار منفی گل گذاری نا مناسب

مقدمه آتشکاری اولین و بهترین گام پروسه تولید در معدن است که خردشوندگی تـورم و جابجـایی وهندسه مناسب تل انفجاری و جلوگیری از صدمات و ضایعات از نتایج قابل انتظـار ایـن پروسـهمی باشد یکی از ارکان طراحی الگوی انفجار که در این اهداف نقش بـسیار مهمـی دارد ، گـلگذاری چالهای...