بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی پایین دست پرتاب کننده های جامی

بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی بر روی حفره آبشستگی پایین دست پرتاب کننده های جامی

مقدمه: بحث آبشستگی هرچند قدمتی در حدود 150 سال در علم هیدرولیک دارد ، لیکن بدلیل پیچیدگی های خاص آن مورد توجه محققان است ، زیرا این پدیده در رودخانه ها و همچنین در اطراف سازه های هیدرولیکی اساساً ممکن است به تغییرات زیادی در پیرامون آن ها منجر شود .در سال های پایانی...

تحلیل پارامترهای هندسی-هیدرولیکی درابشستگی پایین دست کالورت ریزشی

مقدمه: یکی از مهمترین مسائل مهمی که همیشه مورد توجه مهندسان و دست اندرکاران کارهای عمرانی بوده است مساله آبشستگی است،در علم هیدرولیک نیز به این موضوع توجه زیادی شده و در تحقیقات بسیاری سعی شده است که با توجه به شرایط گوناگون این پدیده و گستردگی پارامترهای موثر بر آن ،...