شبیه سازی عددی آلودگی هوا

شبیه سازی عددی آلودگی هوا

چکیده کلیه مواد آلوده کننده اي که در نقاط مختلف از منابع آلوده کننده به اتمسفر منتقل می شوند، در جو پراکنده شده و در شرایط مختلف جوي و منطقه اي غلظت آنها تغییر می کند. در حقیقت مواد آلوده کننده موجود در جو یک سیکل  را طی می نمایند، بدین معنا که مواد متصاعد شده توسط...