ارتعاشات تیر FGM

ارتعاشات تیر FGM

مقدمه تغییرات دما درتیر باعث ایجاد تنش حرارتی میگردد ودرنتیجه جابجایی محوری وعمودی در نقاط مختلف تیرایجاد میگردد.تغییرات منطم وسیکلی دراین گرادیان دما باعث میشود که در جابجایی ها نیز تغییرات منظم وسیکلی بوجود آید که گفته میشود تیربه ارتعاش واداشته شده است درعمل نیز...