تحلیل ورق ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و بستر الاستیک تحت بار

تحلیل ورق ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و بستر الاستیک تحت بار

چکیده در این پایان نامه، ابتدا مطالعات گذشته در زمینه ورقهای ساندویچی و ضربه سرعت آرام و بستر الاستیک مرور شدهاند. سیستم معادلات حاکم بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی از تئوری بهبود یافته مرتبه بالای ورقهای ساندویچی (IHSAPT) با استفاده از چندجمله ایهای با ضرایب نامعلوم...