تحلیل ورق ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و بستر الاستیک تحت بار

تحلیل ورق ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و بستر الاستیک تحت بار

چکیده در این پایان نامه، ابتدا مطالعات گذشته در زمینه ورقهاي ساندویچی و ضربه سرعت آرام و بستر الاستیک مرور شدهاند. سیستم معادلات حاکم بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی از تئوري بهبود یافته مرتبه بالاي ورقهاي ساندویچی (IHSAPT) با استفاده از چندجمله ایهاي با ضرایب نامعلوم...