بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی در میان مدیران بر اساس الگوی EFQM (نمونه موردی مدیران ندارس مقطع متوسطه)

بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی در میان مدیران بر اساس الگوی EFQM (نمونه موردی مدیران ندارس مقطع متوسطه)

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تعالی منابع انسانی در میان مدیران دوره متوسطه شهر مشهد بر اساس الگوی EFQM به انجام رسیده است بدین منظور ده سوال پژوهشی تدوین شده است که پنج سئوال نخست ارزیابی کیفی معیار منابع انسانی مدیران را در بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت بررسی می کند و...