بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه  در بطن هر جامعه‌ی مترقی یا فرهنگ زنده‌ای – به‌ویژه در دوران تمدن سازی- همواره جریان‌های فکری متعدد و گاه متضادی وجود دارد که به موازات یکدیکر در حال پیشرفتند. اگرچه در یک نگاه کلی، بعضی از این جریان‌ها نسبت به سایرین ” اصلی” به...