طراحی تقویت کننده کم نویز با استفاده از cmos

طراحی تقویت کننده کم نویز با استفاده از cmos

مقدمه تحقيقات بسياري در زمينه طراحي گيرنده /فرستندهها و اجزاء آنها در باند فرا پهن انجام شده است، هدف اصلي بيشتر اين تحقيقات، تقويت كنندههاي كم نويز، ميكسرها و تقويت كنندههاي توان است . همانطور كه ميدانيم تقويت كننده كم نويز يكي از اجزاي بحراني در گيرنده ي RF ميباشد....