طراحی تقویت کننده کم نویز با استفاده از cmos

طراحی تقویت کننده کم نویز با استفاده از cmos

مقدمه تحقیقات بسیاری در زمینه طراحی گیرنده /فرستندهها و اجزاء آنها در باند فرا پهن انجام شده است، هدف اصلی بیشتر این تحقیقات، تقویت کنندههای کم نویز، میکسرها و تقویت کنندههای توان است . همانطور که میدانیم تقویت کننده کم نویز یکی از اجزای بحرانی در گیرنده ی RF میباشد....