استفاده از فناوری اطلاعات در بهبود ارتباطات بین سازمانی

استفاده از فناوری اطلاعات در بهبود ارتباطات بین سازمانی

فهرست مطالب  فصل اول: مقدمه   فصل اول پایان­نامه که کلیات تحقیق نام دارد، تصویری کلان از مسأله، ضرورت و اهمیت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش، روش­شناسی تحقیق، مراحل و فرآیندهای اجرای پژوهش و تعریف واژگان تحقیق را نشان می­دهد. این فصل درک بهتری از تحقیق به خواننده می­دهد...