کدهای فوق نفوذی بهینه

کدهای فوق نفوذی بهینه

چکیده خانواده خالی از پوشش یکی از بحث های مطرح شده در مفهوم طرح توزیع کلید در رمز نگاری است فرض کنید شبکه ای از t کاربر وn با خطوط غیر امن در اختیار داریم هدف توزیع کلید بین کاربران ارتباط با یکدیگر بوده به طوری که در اثر تبانی هر r کاربر با لورفتن کلیدها انها پل...