طراحی و شبیه سازی روشی برای تعیین نفت باقی مانده در سنگ مخزن نفت

طراحی و شبیه سازی روشی برای تعیین نفت باقی مانده در سنگ مخزن نفت

مقدمه: اکثر مخازن نفت دنیا در حال حاضر نیمه دوم عمر خود را سپري میکنند و نیاز به بررسـی دقیـق و علمـیروشهاي بازیافت نفت در کشورهاي نفت خیز دنیا بیش از بیش احساس میشود. در این بین علم شبیه سـازيمخازن با تکیه بر علوم مهندسی مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه...