طراحی و شبیه سازی روشی برای تعیین نفت باقی مانده در سنگ مخزن نفت

طراحی و شبیه سازی روشی برای تعیین نفت باقی مانده در سنگ مخزن نفت

مقدمه: اکثر مخازن نفت دنیا در حال حاضر نیمه دوم عمر خود را سپری میکنند و نیاز به بررسـی دقیـق و علمـیروشهای بازیافت نفت در کشورهای نفت خیز دنیا بیش از بیش احساس میشود. در این بین علم شبیه سـازیمخازن با تکیه بر علوم مهندسی مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است به طوریکه...