بازار برق و پرشدگی  مدیریت آن و ادوات facts ,رابطه آن با بورس توان و مقابله با پدیده پرشدگی

بازار برق و پرشدگی مدیریت آن و ادوات facts ,رابطه آن با بورس توان و مقابله با پدیده پرشدگی

مقدمه تجديد ساختار در برق يکی از مسائل جديد در سالهای اخير می باشد، که به منظور ايجاد رقابت و کاهش قيمت برق، افزايش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرويس دهی و کيفيت برق، ومانند آن در سيستم قدرت مطرح می شود به واسطه قيد و بندهای فيزيکی در انتقال توان، بازار برق در بسياری از...

جايابي بهینه UPFC جهت ميرا كردن نوسانات سيستم قدرت

چكيده نوسانات فركانس پايين يكي از بحث هاي مهم در سيستم قدرت مي باشد. اگر اين نوسانات ميرا نشوند، ممكن است پايداري سيستم را به خطر بيندازند. ادوات FACTS از جمله وسايلي هستند كه ميتوانند در ميرا كردن نوسانات نقش داشته باشند. كنترل كننده يكپارچه پخش توان (UPFC) از...
تشخیص پایداري گذراي سیستمهاي قدرت توسط شبکه هاي عصبی ترکیبی

تشخیص پایداري گذراي سیستمهاي قدرت توسط شبکه هاي عصبی ترکیبی

چکیده در این مطالعه ابتدا روشهاي مستقیم تشخیص پایداري گذار و سپس روش استفاده از شبکههاي عصبی مصنو.عی ترکیبی براي تشخیص پایداري گذراي سیستمهاي قدرت معرفی شده است. براي بهبود ناپایداري گذراي سیستم هاي قدرت می توان از ادوات FACTSاستفاده نمود. در این مطالعه از  UPFCبراي...
کنترل شارش توان با استفاده از ادوات FACTS

کنترل شارش توان با استفاده از ادوات FACTS

چکیده        سیستم های قدرت امروزی بزرگ و پیچیده هستند و کنترل آنها بسیار مشکل است. از این رو، تحلیل شارش توان و کنترل آن از مهمترین مسایل برنامه ریزی و طراحی سیستم های قدرت می باشد. شارش توان از میان خط انتقال جریان متناوب تابعی از امپدانس خط و دامنۀ ولتاژهای باس...