بازار برق و پرشدگی  مدیریت آن و ادوات facts ,رابطه آن با بورس توان و مقابله با پدیده پرشدگی

بازار برق و پرشدگی مدیریت آن و ادوات facts ,رابطه آن با بورس توان و مقابله با پدیده پرشدگی

مقدمه تجدید ساختار در برق یکی از مسائل جدید در سالهای اخیر می باشد، که به منظور ایجاد رقابت و کاهش قیمت برق، افزایش بازدهی شبکه قدرت، بهبود سرویس دهی و کیفیت برق، ومانند آن در سیستم قدرت مطرح می شود به واسطه قید و بندهای فیزیکی در انتقال توان، بازار برق در بسیاری از...

جایابی بهینه UPFC جهت میرا کردن نوسانات سیستم قدرت

چکیده نوسانات فرکانس پایین یکی از بحث های مهم در سیستم قدرت می باشد. اگر این نوسانات میرا نشوند، ممکن است پایداری سیستم را به خطر بیندازند. ادوات FACTS از جمله وسایلی هستند که میتوانند در میرا کردن نوسانات نقش داشته باشند. کنترل کننده یکپارچه پخش توان (UPFC) از...
تشخیص پایداری گذرای سیستمهای قدرت توسط شبکه های عصبی ترکیبی

تشخیص پایداری گذرای سیستمهای قدرت توسط شبکه های عصبی ترکیبی

چکیده در این مطالعه ابتدا روشهای مستقیم تشخیص پایداری گذار و سپس روش استفاده از شبکههای عصبی مصنو.عی ترکیبی برای تشخیص پایداری گذرای سیستمهای قدرت معرفی شده است. برای بهبود ناپایداری گذرای سیستم های قدرت می توان از ادوات FACTSاستفاده نمود. در این مطالعه از  UPFCبرای...
کنترل شارش توان با استفاده از ادوات FACTS

کنترل شارش توان با استفاده از ادوات FACTS

چکیده        سیستم های قدرت امروزی بزرگ و پیچیده هستند و کنترل آنها بسیار مشکل است. از این رو، تحلیل شارش توان و کنترل آن از مهمترین مسایل برنامه ریزی و طراحی سیستم های قدرت می باشد. شارش توان از میان خط انتقال جریان متناوب تابعی از امپدانس خط و دامنۀ ولتاژهای باس...