طراحي مدار مجتمع يكپارچه

طراحي مدار مجتمع يكپارچه

مقدمه رشد سريع مخابرات نوري، نياز به مجتمعسازي ادوات فوتونيكي بـر روي يـك تراشـه جهـت افـزايشسرعت و كاهش هزينه بستهبندي را افزايش داده است. تزويج مؤثر همراه با تلفات كم از فيبر نوري بهتراشه و بالعكس بخش عمدهاي از هزينه ساخت و بستهبندي مدار مجتمع نوري را تشكيل ميدهد....