طراحی مدار مجتمع یکپارچه

طراحی مدار مجتمع یکپارچه

مقدمه رشد سریع مخابرات نوری، نیاز به مجتمعسازی ادوات فوتونیکی بـر روی یـک تراشـه جهـت افـزایشسرعت و کاهش هزینه بستهبندی را افزایش داده است. تزویج مؤثر همراه با تلفات کم از فیبر نوری بهتراشه و بالعکس بخش عمدهای از هزینه ساخت و بستهبندی مدار مجتمع نوری را تشکیل میدهد....