بررسي آثار و احوال احمدزكي ابوشادي

 مقدمه : شعر و شاعري پديده‌اي است كه محدوده خاصي ندارد و ويژه افراد خاصي نيست، در هر مقام و منزلتي كه باشي، مي‌تواند حلول كند و در هر حال و محلّي كه باشي مي‌تواند تأثيرگذار باشد. دايره حكمفرمايي شعر بس پر دامنه و وسيع است، چرا كه شعر از دل بر مي‌خيزد و بر دل مي‌نشيند،...