تحقق و بررسی اخرین متد ها در PFGA

تحقق و بررسی اخرین متد ها در PFGA

مقدمه : امروزه ، بازار سر گرمی های شبکه ای خا نگی با سرعت زیادی در حال توسعه می باشد . مصرف روز افزون تجهیزات دیجیتالی مانند DVD PLAYER ها ، تلویزیون های ماهواره ای ، ایتنرنت باند وسیع و غیره لزوم وجود یک لینک انتقال اطلاعات مطمئن برای فواصل کوچک (چندین ساتی متر تا...