فرایند ترش گیری و انتقال گاز

فرایند ترش گیری و انتقال گاز

مقدمه 1-1. گاز طبيعي چيست؟ گاز طبيعي يکي از زير مجموعه‌هاي نفت است که به صورت طبيعي تشکيل مي‌شود و ترکيبي از انواع هيدرو کربنات به همراه مقدار کمي ترکيبات غير آلي است. زمين‌شناسان و شيميدانان توافق دارند که نفت از باقيمانده گياهان و جانوراني تشکيل مي‌شود که در کف...