فرایند ترش گیری و انتقال گاز

فرایند ترش گیری و انتقال گاز

مقدمه 1-1. گاز طبیعی چیست؟ گاز طبیعی یکی از زیر مجموعه‌های نفت است که به صورت طبیعی تشکیل می‌شود و ترکیبی از انواع هیدرو کربنات به همراه مقدار کمی ترکیبات غیر آلی است. زمین‌شناسان و شیمیدانان توافق دارند که نفت از باقیمانده گیاهان و جانورانی تشکیل می‌شود که در کف...