مدل سازی سقف گنبدی در جهت کاهش اتلاف برودتی (به همراه بررسی مدل دو پوسته ) شبیه سازی در Fluent

مدل سازی سقف گنبدی در جهت کاهش اتلاف برودتی (به همراه بررسی مدل دو پوسته ) شبیه سازی در Fluent

  مقدمه: جرم هاي ذخیره حرارت در فضاي مسکونی موجب تأخیر در افزایش دما در این فضا می شود و در شب با تهویه طبیعی یا حتی مکانیکی هنگامی که پیک بار وجود ندارد، می توان آن را خنک نمود. بالا بودن جرم دیوارها در بناي عالی قاپو (شکل1-1 پیوست ) موجـب کـاهش انتقـال حـرارت...
عوامل موثر بر اتلاف برودتی

عوامل موثر بر اتلاف برودتی

مقدمه: طبق اطلاعات موجود 50 درصد از اتلافات برودتی از طریق سقف انجام می گیرد، پس ارائه روش هایی براي کاهش این اتلافات تاثیر زیادي در کاهش مصرف انرژي دارا می باشد.از آنجایی که سقف هاي گنبدي سطح بیشتري در فضاي خارج خود دارند، تبادل حرارت بهتري انجام می دهند و کمتر گرم...