طراحی و ساخت یک نازل تخلیه

طراحی و ساخت یک نازل تخلیه

در این پایان نامه طراحی اولیه تلمبه افشانکی(نازل تخلیه یا اجکتور) تحت شرایط گذرا ارائه شده است. برای این منظور الگوریتم نوینی ارایه شده است. دراین الگوریتم فرض بر این است که در داخل بخـش سـطح ثابت تلمبه افشانکی، اختلاط در فشار ثابت رخ می دهد. اما به دلیل تغییر شرایط...