طراحي و ساخت يك نازل تخليه

طراحي و ساخت يك نازل تخليه

در اين پايان نامه طراحي اوليه تلمبه افشانكي(نازل تخليه يا اجكتور) تحت شرايط گذرا ارائه شده است. براي اين منظور الگوريتم نويني ارايه شده است. دراين الگوريتم فرض بر اين است كه در داخل بخـش سـطح ثابت تلمبه افشانكي، اختلاط در فشار ثابت رخ مي دهد. اما به دليل تغيير شرايط...