بازشناسی چهره مستقل از زاویه دید با اختلاط خبره های سلسله مراتبی

بازشناسی چهره مستقل از زاویه دید با اختلاط خبره های سلسله مراتبی

چکیده در بازشناسی چهره، سیستم بینایی انسان توانایی قابل توجهی در تشخیص تغییرات اعم از با اهمیت و بی اهمیت در یک تصویر را دارد. همچنین توانایی آن را دارد که تصاویر آشنا را  به آسانی به  تصاویر دیده شده جدید تعمیم دهد این سیستم قادر به بازشناسی چهره از دیدهایی است که...
بازشناسی چهره با تعداد نمونه های کم از هر فرد

بازشناسی چهره با تعداد نمونه های کم از هر فرد

چکیده بازشناسی چهره در طی چند دههي اخیر به طور گستردهاي مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنان نیز، یکی از زمینههاي فعال در بینایی ماشین میباشد. بسیاري از سیستمهاي بازشناسی چهره وابسته به مجموعه تصاویر ذخیره شده از هر فرد هستند. کارائی اینگونه سیستمها، وقتی تعداد...
ترکیب شبکه هاي عصبی با تأکید بر گوناگونی

ترکیب شبکه هاي عصبی با تأکید بر گوناگونی

چکیده ترکیب طبقه بند ها رویکردي است جهت بهبود عملکرد طبقه بندي خصوصاً براي مسایل پیچیده اي از قبیل مسایلی که محدودیت تعداد الگو، مجموعه ویژگی با بعد بزرگ و کلاس هاي همپوشان دارند. در روش هاي ترکیب، ثابت شده است که قاعده تقسیم و غلبه در بسیاري از این وضعیت هاي پیچیده...