بازشناسی چهره مستقل از زاویه دید با اختلاط خبره های سلسله مراتبی

بازشناسی چهره مستقل از زاویه دید با اختلاط خبره های سلسله مراتبی

چکیده در بازشناسی چهره، سیستم بینایی انسان توانایی قابل توجهی در تشخیص تغییرات اعم از با اهمیت و بی اهمیت در یک تصویر را دارد. همچنین توانایی آن را دارد که تصاویر آشنا را  به آسانی به  تصاویر دیده شده جدید تعمیم دهد این سیستم قادر به بازشناسی چهره از دیدهایی است که...
بازشناسی چهره با تعداد نمونه های کم از هر فرد

بازشناسی چهره با تعداد نمونه های کم از هر فرد

چکیده بازشناسی چهره در طی چند دههی اخیر به طور گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنان نیز، یکی از زمینههای فعال در بینایی ماشین میباشد. بسیاری از سیستمهای بازشناسی چهره وابسته به مجموعه تصاویر ذخیره شده از هر فرد هستند. کارائی اینگونه سیستمها، وقتی تعداد...
ترکیب شبکه های عصبی با تأکید بر گوناگونی

ترکیب شبکه های عصبی با تأکید بر گوناگونی

چکیده ترکیب طبقه بند ها رویکردی است جهت بهبود عملکرد طبقه بندی خصوصاً برای مسایل پیچیده ای از قبیل مسایلی که محدودیت تعداد الگو، مجموعه ویژگی با بعد بزرگ و کلاس های همپوشان دارند. در روش های ترکیب، ثابت شده است که قاعده تقسیم و غلبه در بسیاری از این وضعیت های پیچیده...