بازشناسی چهره مستقل از زاویه دید با اختلاط خبره های سلسله مراتبی

بازشناسی چهره مستقل از زاویه دید با اختلاط خبره های سلسله مراتبی

چکیده در بازشناسی چهره، سیستم بینایی انسان توانایی قابل توجهی در تشخیص تغییرات اعم از با اهمیت و بی اهمیت در یک تصویر را دارد. همچنین توانایی آن را دارد که تصاویر آشنا را  به آسانی به  تصاویر دیده شده جدید تعمیم دهد این سیستم قادر به بازشناسی چهره از دیدهایی است که...