بررسی رابطه بين رهبری تحول آفرين، احساس توانمندی و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران

بررسی رابطه بين رهبری تحول آفرين، احساس توانمندی و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران

چكيده  هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين، احساس توانمندي و رفتار شهروندي سازماني در مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران بود. جامعه آماري آن دبيران مدارس پسرانه مقطع متوسطه شهر تهران در نظر گرفته شد. بر اساس جدول مورگان، تعداد 380 نفر با روش نمونه گيري...