طراحی و ساخت مولد موج انفجار پالسی

طراحی و ساخت مولد موج انفجار پالسی

چکیده:  در این پژوهش مولد موج انفجار پالسی طراحی و ساخته شده است. این مولد از گاز متان به عنوان سوخت و از گاز اکسیژن به عنوان اکسید کننده استفاده میکند. دستگاه مولد موج انفجاری شامل مدار تغذیه، مدار فرمان، شیرهای مناسب جهت کنترل جریان سوخت و اکسید کننده، شعله پوش،...
بررسی تجربی فرآیند گذر احتراق آشفته به انفجار

بررسی تجربی فرآیند گذر احتراق آشفته به انفجار

چکیده پایان نامه هدف از این بررسی مطالعه تجربی اثر فاصله[1] بین صفحات ارفیس[2] و نسبت انسداد[3] بر پدیده گذر احتراق به انفجار[4] در لوله هایی است که در بخشی از طول آنها صفحات ارفیس بکار رفته است. بدین منظور لوله انفجاری طراحی و ساخته شده است، طول لوله بکار رفته در این...