طراحی و ساخت مولد موج انفجار پالسی

طراحی و ساخت مولد موج انفجار پالسی

چكيده:  در اين پژوهش مولد موج انفجار پالسي طراحي و ساخته شده است. اين مولد از گاز متان به عنوان سوخت و از گاز اكسيژن به عنوان اكسيد كننده استفاده ميكند. دستگاه مولد موج انفجاري شامل مدار تغذيه، مدار فرمان، شيرهاي مناسب جهت كنترل جريان سوخت و اكسيد كننده، شعله پوش،...
بررسی تجربی فرآيند گذر احتراق آشفته به انفجار

بررسی تجربی فرآيند گذر احتراق آشفته به انفجار

چكيده پايان نامه هدف از اين بررسي مطالعه تجربي اثر فاصله[1] بين صفحات ارفيس[2] و نسبت انسداد[3] بر پديده گذر احتراق به انفجار[4] در لوله هايي است كه در بخشي از طول آنها صفحات ارفيس بكار رفته است. بدين منظور لوله انفجاري طراحي و ساخته شده است، طول لوله بكار رفته در اين...