طراحی یک لوله ی انفجاری

طراحی یک لوله ی انفجاری

چکیده پایان نامه دراین پایان نامه فرایند گذر از احتراق آشفته به انفجار  DDT در داخل یک لوله با استفاده از روشهای عددی شبیه سازی شده است.پس از شبیه سازی و مقایسه نتایج حاصل با داده های موجود و اطمینان از درستی روش حل، سعی شده تا با استفاده از موانعی در داخل لوله و ...