عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

عدد احاطه گری امن گراف های بحرانی

چکیده در این رساله به بررسی زیر پرداخته می شود. عدد اصلی مجموعه زائد و احاطه گر برای درخت T با ماکزیمم درجه ۳ با فرمول های…..که …..داده می شود. مجموعه ی x از گراف g یک مجموعه احاطه گر امن است. اگر هر راس مجاور با راس باشد. به طوری که…..احاطه گر باشد .عدد اصلی که یک...