بررسی لایه مرزی و نیرو ضریب پسا در آنالیز درگ اصطکاکی _ پوسته ای در انتقال حرارت جابجایی اجباری مدل شناور در زیر آب

بررسی لایه مرزی و نیرو ضریب پسا در آنالیز درگ اصطکاکی _ پوسته ای در انتقال حرارت جابجایی اجباری مدل شناور در زیر آب

مقدمه: جریان سیال پیرامون اجسام غوطه ور در بسیاری از رشته های مهندسی از جمله مسائل مهم به شمار میرود.ممکن است جسم غوطه ور ثابت و سیال اطراف آن در جریان باشد و یا بر عکس ، سیال ساکن بوده ولی جسم غوطه ور در آن در حال حرکت باشد، یا اینکه ترکیبی از دو حالت فوق برقرار...