کنترل موتور DC با استفاده از PLL

کنترل موتور DC با استفاده از PLL

مقدمه موتورهاي dc كاربردهاي وسيعي در صنعت سرعت متغير، بخاطر مشخصه گشتاور مطلوبشان و سادگي كنترل دارند. در بسياري كاربردهاي حلقه باز1 تنظيم تحريك موتور موثر است. در فيدبك2 يا حلقه بسته كنترل براي كارايي بهتر لازم است. كه توسط يك سيگنال ثابت و فرمان آنالوگ سيستم فيدبك...