بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

بررسی مدل هاي اصطکاك براي سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزاي محدود

چکیده   عملیات ماشین کاري از جمله برش متعامد فلز، فرآیندي غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـايمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده اي را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاري...

اثرضرایب ترک خوردگی برتحلیل و طراحی دیوارهای برشی در سازه های بتنی

چکیده: دیوارهای برشی بتنی از سیستم های سازه ای مؤثر در مقابله با نیروهای جانبی ،نظیر باد و زلزله هستند.رفتار سازه ای این دیوارها به طور قابل توجه ای متأثر از بروز وگسترش ترک در بتن می باشد. در این تحقیق اثرات تغییر سختی دیوارهای برشی ،در تحلیل و طراحی آن ها بررسی...