بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

بررسی مدل های اصطکاک برای سطح تماس ابزار- براده به وسیله روش اجزای محدود

چکیده   عملیات ماشین کاری از جمله برش متعامد فلز، فرآیندی غیر خطـی پیچیـده و ترکیبـی از فرآینـد هـایمکانیکی و حرارتی است که به دلیل وجود کرنش، نرخ کرنش و درجه حـرارت بـالا در ناحیـه تمـاس ابـزار- براده شرایط پیچیده ای را بوجود آورده است. در تحلیل فرآیند تراشکاری...

اثرضرایب ترک خوردگی برتحلیل و طراحی دیوارهای برشی در سازه های بتنی

چکیده: دیوارهای برشی بتنی از سیستم های سازه ای مؤثر در مقابله با نیروهای جانبی ،نظیر باد و زلزله هستند.رفتار سازه ای این دیوارها به طور قابل توجه ای متأثر از بروز وگسترش ترک در بتن می باشد. در این تحقیق اثرات تغییر سختی دیوارهای برشی ،در تحلیل و طراحی آن ها بررسی...