کتابخانه عمومی

کتابخانه عمومی

مقدمه کتابخانه ها مجموعه ای از عملکردها را در جامعه ما به عهده دارند . از آنجا که ساختمان و فضای بیشتر کتابخانه های موجود ،پاسخگوی نیازهای روز افزون و مواد ومنابع و تجهیزات و کاربرد فناوری های آموزشی و اطلاعاتی نیست و باعنایت به این نکته که در حلقه تولید علم اولین...