ارائه الگوی انواع استراتژی های ارزیابی عملكرد برای سازمان های نظارتی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق امروزه همه سازمانها – اعم از دولتی و خصوصی- برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی دنیای کنونی به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرایند و منابع انسانی خود را مورد سنجش...