طراحی مرکز تحقیقات و توسعه  با استفاده از اصول معماری

طراحی مرکز تحقیقات و توسعه با استفاده از اصول معماری

  فهرست مطالب فصل اول: شناخت علم بیونیک اکنون در آستانه هزاره جدید، مفاهیم علمی، فلسفی و ایدئولوژیکی مربوط به دو مبحث تکنولوژی و بیولوژی، در حال دگرگون شدن است که بخشی از آن نتیجه کشفیات جدیدی است که در زمینه¬های مختلف تحقیقاتی رخ داده¬اند. خودسازماندهی¬های...