بررسی مقالات و ارزیابی فنی واقتصادی الگوی تصادفات عابرپیاده درون شهری همراه بررسی یک نمونه موردی

بررسی مقالات و ارزیابی فنی واقتصادی الگوی تصادفات عابرپیاده درون شهری همراه بررسی یک نمونه موردی

مقدمه هر روزه به هنگام صبح و يا بعد از ساعت كاري, مي توان افراد زيادي را ديد كـه در حـال دويـدنآهسته و يا پياده روي در خيابانها يا در طول پياده رو هستند. آهسته دويدن يا پيـاده رو ي, مـي توانـد ازابعاد مختلف تندرستي و سلامت, حمل و نقل, زيست محيطي و انرژي, كيفيت زندگي,...