بررسی مقالات و ارزیابی فنی واقتصادی الگوی تصادفات عابرپیاده درون شهری همراه بررسی یک نمونه موردی

بررسی مقالات و ارزیابی فنی واقتصادی الگوی تصادفات عابرپیاده درون شهری همراه بررسی یک نمونه موردی

مقدمه هر روزه به هنگام صبح و یا بعد از ساعت کاری, می توان افراد زیادی را دید کـه در حـال دویـدنآهسته و یا پیاده روی در خیابانها یا در طول پیاده رو هستند. آهسته دویدن یا پیـاده رو ی, مـی توانـد ازابعاد مختلف تندرستی و سلامت, حمل و نقل, زیست محیطی و انرژی, کیفیت زندگی,...