قرار دادن نیروگاه ها در شبکه با استفاده از pso

قرار دادن نیروگاه ها در شبکه با استفاده از pso

مقدمه : مهندسین همواره با مسائل مربوط به تضمین سودآوری سرمایه گـذاریهای انجـام شـده بـه منظورتولیـد محصولات و ارائه خدمات مهندسی مواجه بوده اند. در این راستا افزایش راندمان و بـازدهی تجهیـزات الکتریکی و بهبود بهره برداری ازآن در جهت صرفه جویی وحفظ هر چه بیشتر منابع و...