انتخاب صفحه

بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

مقدمه فعالیت وکار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریده­ای است. تلاش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت است، به گونه­ای که قرآن آن را با نماز پیوند زده است. اسلام که دینی است فطری...