طراحی نیروگاه خورشیدی برج مرکزی به همراه ذخیره سازی انرژی

فهرست مطالب فصل1 . مقدمه در جهان امروز که مصرف انرژی سیر صعودی دارد و نیاز به انرژی در کشور و جهان رو به افزایش است(شکل1-1)،تغییر رویکرد در تأمین انرژی از منابع تجدیدناپذیر مانند سوخت­های فسیلی و هسته­ای، به منابع تجدید­پذیر یک ضرورت می­باشد.در سال­های اخیر قیمت جهانی...