اثر نانو سیال ﴿ آب – AL۲O۳﴾ بر عملکرد سیستم گرمایش از کف

اثر نانو سیال ﴿ آب – AL۲O۳﴾ بر عملکرد سیستم گرمایش از کف

چکیده دراین پایان نامه ،به منظور بررسی اثر نانو سیال ﴿ آب – AL۲O۳ ﴾ بر عملکرد سیستم گرمایش از کف،ابتدا اثر نانوسیال با کسرهای حجمی ۱ تا ۵ درصد بر روی انتقال حرارت دریک لوله مدور، با استفاده از مدل دوفازی مخلوط فلوئنت، مورد بررسی قرارگرفته وافزایش عدد ناسلت در پکلتهای...