کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

مقدمه در طی 20 سال اخیر پیشرفت های زیادی در دنیا راجع به کاربرد فراصوت در صنایع مختلف و به ویژه فرآیندهای مختلف نساجی مثل رنگرزی، شستشو، رنگبری، سفیدگری و… روی الیاف طبیعی و مصنوعی صورت گرفته است در دهه های اخیر فراصوت به عنوان یک مکان مهم در پروسه های صنعتی...