موجي شدن آسفالت

موجي شدن آسفالت

مقدمه روسازي ازچندين لايه مختلف تشكيل ميگردد كه تعدادي از آنها را لايه هاي چسبنده و تعدادي ديگر را لايههاي غير چسبنده تشكيل ميدهند. در اثر تردد وسـايل نقليـه بـر روسـازي راه هـا،تنش به كليه اين لايهها اعمال ميگردد. ميزان اين تنش از لايهاي به لايه ديگر كاهش مييابد،...