موجی شدن آسفالت

موجی شدن آسفالت

مقدمه روسازی ازچندین لایه مختلف تشکیل میگردد که تعدادی از آنها را لایه های چسبنده و تعدادی دیگر را لایههای غیر چسبنده تشکیل میدهند. در اثر تردد وسـایل نقلیـه بـر روسـازی راه هـا،تنش به کلیه این لایهها اعمال میگردد. میزان این تنش از لایهای به لایه دیگر کاهش مییابد،...