اثر افزایش تدریجی سطح تداخل زمینه ای بر اکتساب ،باداری و انتقال سه نوع سرویس والیبال

اثر افزایش تدریجی سطح تداخل زمینه ای بر اکتساب ،باداری و انتقال سه نوع سرویس والیبال

چکیده تداخل زمینه‌ای، به تداخل کارکردی ناشی از تمرین کردن چند مهارت متفاوت در یک جلسه اطلاق می‌شود. اغلب تحقیقاتی که در زمینه تداخل زمینه‌ای انجام شده است، در محدوه‌های بالا یا پایین تداخل زمینه‌ای (تمرین قالبی و تصادفی)، بوده است، لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر...